Acció Jove-Joves de CCOO de Catalunya adverteix que la destrucció d’ocupació juvenil continua mentre que s’intensifica la precarietat laboral dels qui treballen

ATUR

A Catalunya hi ha 166.100 joves sense feina, el que es tradueix en una taxa d’atur juvenil del 27,8%

Durant el 2015 s’ha viscut una època de petita recuperació econòmica, recuperació que en gran mesura s’hauria de percebre en els resultats de la cloenda de l’any, així com durant aquest primer trimestre del 2016. Dit això, les dades a analitzar no són gaire positives.

Aquest primer trimestre de 2016 ens deixa una taxa d’atur entre el col·lectiu de 16 a 29 anys del 27,8%, xifra que traduïda en valors absoluts ens diria que 166.100 joves es troben a l’atur a Catalunya. No deixa de ser una taxa elevada, però encara ressalta molt més si la comparem amb la taxa d’atur entre les persones de més de 29 anys, que és del 15,5%, és a dir, 12,3 punts inferior.

La taxa d’atur juvenil, tot i mantenir-se elevada, ha aconseguit disminuir 5,6 punts respecte l’any passat, però aquesta davallada només s’explica amb la continua reducció de la població activa juvenil, que actualment se situa en el 58,6%, i sembla que la seva tendència és continuar a la baixa.

La taxa d’atur juvenil de llarga durada se situa en un 10,2%, el que significa que el 36,1% dels joves a l’atur fa més d’un any que busquen feina. Aquest indicador no només ens mostra les dificultats que tenen els joves per accedir al mercat de treball, sinó que també és un indicador de risc d’exclusió social, ja que la situació d’atur durant un període prolongat pot comportar conseqüències al llarg de la trajectòria laboral de l’individu.

Si haguéssim d’analitzar quin perfil de jove es veu més afectat per accedir al mercat laboral, direm que per norma general l’atur afecta més als nois (29,2%), als més joves (59,3%), als joves sense estudis postobligatoris (42,5%) i als joves estrangers (36,3%).

OCUPACIÓ

La destrucció d’ocupació juvenil continua mentre que s’intensifica la precarietat laboral dels qui treballen

La taxa d’ocupació va caure més de 20 punts percentuals des dels inicis de la crisi financera al 2007 fins l’actualitat; així doncs, del 64,9% de joves ocupats s’ha passat al 42,3%. Amb aquestes dades no es pot negar que les mesures per fer front a la crisi han comportat la destrucció de molts llocs de treball, però sobretot de llocs de treball especialment per a la gent jove, ja que dels 847.600 registrats abans de la crisi avui dia perduren uns 431.900, xifra impactant perquè s’ha reduït gairebé a la meitat.

Si observem els canvis en la taxa d’ocupació respecte el primer trimestre del 2015 i el primer trimestre del 2016 veurem com disminueix un 1,6%, passant a ser del 42,3%, fet que no s’ha de tractar sense tenir en compte els efectes de la disminució de la taxa d’activitat juvenil, ja que tot i semblar en un primer moment que l’atur entre els joves disminueix, res ens assegura que aquesta millora no vingui donada per l’emigració de molts dels nostres joves cap a un altre país amb el desig de trobar una feina digna i amb la qual poder sobreviure.

Pel que fa a les característiques de l’ocupació juvenil, podem afirmar que sí que existeix un canvi de tendència, i és que de mica en mica la taxa d’ocupació és similar en ambdós sexes (42,2% en dones joves davant un 42,4% en homes joves), mentre abans era molt més normal observar com la dels homes joves era molt més alta.

Per altra banda, el sector on més joves podem trobar treballant és el sector serveis, amb un 81,1%. Les feines que desenvolupen són predominantment de baixa qualificació si ho comparem amb la resta de persones que treballen al mateix sector però que són majors de 29 anys.

La modalitat contractual més abundant entre els joves són els contractes temporals. S’ha de dir que durant els primers anys de la crisi aquesta modalitat va anar disminuint, ja que van ser els primers contractes o ofertes de treball en desaparèixer, però a partir del 2010 la taxa de temporalitat ha anat creixent de manera considerable. Les dades que ens deixen aquest primer trimestre de 2016 ens diuen que la temporalitat entre treballadores i treballadors joves ha augmentat un 5,2% respecte l’any anterior, situant la taxa de temporalitat al 45,7%, xifra que reflecteix com la majoria de llocs de treball que es creen tenen caràcter temporal.

En relació als subsidis o prestacions econòmiques per a les persones aturades, es pot afirmar que els joves que han treballat anteriorment i que es troben sense feina pateixen una elevada desprotecció social en comparació a la resta de població. Només un 11,2% dels joves d’entre 16 i 29 anys reben algun tipus de cobertura social, és a dir un 88,8% es troben totalment desprotegits. És una dada esgarrifant, i és que el nombre de prestacions o subsidis adjudicats als joves ha anat disminuint dràsticament durant els últims anys, ja que durant el 2009 la cobertura se situava per sobre del 25% dels aturats, 13,8 punts per sobre de les que es concedeixen a data d’avui. Part d’aquesta elevada desprotecció s’explica per l’elevada temporalitat de les contractacions dels i les joves, ja que l’entrada i sortida del mercat de treball per a aquest col·lectiu obstaculitza l’accés a les prestacions per desocupació.